NRG Analytics and Development Kft.

Az NRG Analytics and Development Kft. (székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 5.; cégjegyzékszám: 01-09-339675; adószám: 26372123-2-43; elektronikus elérhetőség: info@nrg.hu; honlap címe: http://nrg.hu/; a továbbiakban: Adatkezelő) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek (Infotv.) megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

1.Tájékoztató célja

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat Ön az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

2. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan kezeli.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröli vagy helyesbíti.
 5. A személyes adatokat olyan formában tárolja, hogy Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait:

 1. Az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.
 2. Egyes esetekben az Érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívja az Érintett figyelmét.
 3. Bizonyos esetekben az Érintett a személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelőnek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

3. Adatkezelési tudnivalók

3.1. Kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezéseA kezelt adatok köre
Honlap látogatása során kezelt adatokA honlap használata során megadott adatok
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésNév, e-mail cím, telefonszám

3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés jogalapja
Honlap látogatása során kezelt adatokAz Érintett hozzájárulása
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésAz Érintett hozzájárulása

3.3. Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja
Honlap látogatása során kezelt adatokA honlap üzemeltetése
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésAz Érintett kapcsolatfelvételi lehetőségének biztosítása, valamint az Adatkezelő általi válasz biztosítása.

3.4. Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés ideje
Honlap látogatása során kezelt adatokHonlapunk látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő.
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésAz Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy annak hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtását követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

3.5. Adatkezeléssel érintettek köre:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés érintettjei
Honlap látogatása során kezelt adatokA Honlapot látogató természetes személyek.
Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésA Kapcsolatfelvételi űrlappal kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes személy.

3.6. Sütik:

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már az Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve az Érintett a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Érintettet és kérjük az Érintett hozzájárulását.

Az Adatkezelő nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

3.7. Adattovábbítás:

Az Érintett adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Érintett hozzájárulásával ellentétes célokra az Érintett személyes adatait. Az Adatkezelő adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Érintett személyes adatait megismerni.

Az Adatkezelő külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Adatkezelőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

3.8. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Érintett személyes adatait megismerni.

Az Érintett személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

3.9. Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő az adatok kezelése során – Ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NévCímTevékenység
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.IT szolgáltatás

4. Jogok, Jogorvoslati lehetőségek

4.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az Érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő az Érintett írásbeli tájékoztatás kérése alapján a kért információkat, legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben teljesíti. Elektronikus úton megküldött kérelemre a válaszlevelet is elektronikus úton küldi meg az Érintett részére. Ha ettől eltérő módon kívánja az Érintett megkapni a választ, azt kérjük jelezze kérelmében az Adatkezelő felé.

Az Adatkezelő tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhat meg, jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

4.2. Helyesbítéshez való jog:

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül az Érintett írásban kérheti, hogy módosítsák vagy pontosítsák valamely személyes adatát.

Az Adatkezelő az Érintett írásbeli kérése alapján a módosítandó információkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott megküldött válaszlevélben értesíti Érintettet. Elektronikus úton megküldött kérelmére a válaszlevelet is elektronikus úton küldi meg az Érintett részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni választ, azt kérjük jelezze kérelmében az Adatkezelő részére.

4.3. A törléshez való jog:

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül az Érintett írásban kérheti személyes adatainak törlését.

Amennyiben jogszabály az Érintett személyes adatainak további tárolására kötelezi az Adatkezelőt, törlési kérelme elutasításra kerül. Amennyiben ilyen jogszabályi kötelezettség nem áll fenn, adatait késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül törli és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti az Érintettet. Elektronikus úton megküldött kérelmére a válaszlevelet is elektronikus úton küldi meg az Adatkezelő az Érintett részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni választ, azt kérjük jelezze kérelmében az Adatkezelő részére.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül az Érintett írásban kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Adatkezelő csak tárolhatja az Érintett személyes adatait, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet.

Érintett az adatok korlátozását akkor kérheti, ha:

 • az Érintett szerint az adatai nem pontosak,
 • az Érintett szerint az adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adatok törlését nem szeretné,
 • az Érintett igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az Adatkezelő, az Érintett írásbeli kérése alapján az adatkorlátozásra vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Érintettet. Elektronikus úton megküldött kérelemre az Adatkezelő a válaszlevelet is elektronikus úton küldi meg az Érintett részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni a választ, azt kérjük jelezze kérelmében az Adatkezelő felé.

4.5. A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az Adatkezelő, az Érintett írásbeli kérése alapján az adatkezelés visszavonására vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Érintettet. Elektronikus úton megküldött kérelemre az Adatkezelő a válaszlevelet is elektronikus úton küldi meg az Érintett részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni a választ, azt kérjük jelezze kérelmében az Adatkezelő felé.

4.6 A helyesbítés, törlés, korlátozás és visszavonás közös szabályai:

Az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásáról és törlésről Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Érintett adatait adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét az Adatkezelő nem teljesíti, erről a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az Érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közli az elutasítás indokait és tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) az Adatkezelő megvizsgálja és a döntésről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő úgy dönt, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő megtagadja a kérés teljesítését, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő elmulasztja a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Érintett bírósághoz fordulhat.

4.7. Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) történő bejelentéssel Érintett vizsgálatot kezdeményezhet hivatkozással arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban Érintettet jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Telefax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Ezen felül, amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Kérjük az Érintettet, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg az Adatkezelőt.